A. Voorwaarden lidmaatschap Z.P.C.H.

 1. Ieder lid wordt automatisch lid van de K.N.Z.B.
 2. Noch de bond, noch de vereniging, noch het bestuur of haar leden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of verlies van eigendommen, tijdens het zwemmen, afzwemmen of het vervoer van en naar het zwembad, die aan hem/haar overkomen.
 3. De bond en de vereniging zijn aanvullend verzekerd voor ongevallen met lichamelijk letsel opgelopen tijdens het zwemmen of wedstrijden, voor zover uw eigen verzekering de schade niet dekt. Mocht uw kind lichamelijke afwijkingen hebben die voor het beoefenen van de zwemsport van invloed zijn, of volgt uw kind speciaal onderwijs dan is het van belang dit op het aanmeldingsformulier te vermelden (bijzonderheden) en bij aanvang van de eerste les of training hierover persoonlijk in contact te treden met de desbetreffende coördinator/trice en/of trainer/ster.
 4. Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een betalingsperiode en stilzwijgend verlengd naar de volgende periode.
 5. Afzwemmen voor een diploma kan alleen indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 6. Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk uiterlijk 2 maanden vóór aanvang van de eerstvolgende contributieperiode. Alleen bij het behalen van de diploma’s C of Vaardigheid 3 kan beëindiging direct ingaan na het behalen van deze diploma’s; u dient hiervoor een volledig ingevuld wijzigingsformulier in te leveren.
 7. Wijzigen van een activiteit diplomazwemmen of het kiezen van een tweede activiteit diplomazwemmen, kan alleen op een daarvoor bestemd wijzigingsformulier.
 8. Bij overstap van de Z.P.C.H..afdeling Diploma zwemmen naar een Z.PC.H.Sportafdeling dient het groene aanmeldingsformulier Sportafdeling ingevuld te worden. U dient vooraf bij de betreffende afdelingsvertegenwoordiger of trainer te informeren naar de plaatsingsmogelijkheid bij de sportafdeling.
 9. Wijzigings- en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in het inforek van Z.P.C.H.. bij de ingang van het zwembad.

B. Contributie

 1. De contributietarieven voor het nieuwe verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld, waarbij het bestuur mandaat heeft redelijke prijsverhogingen door te voeren.
 2. De contributieverplichting geldt voor de duur van het A-, B- en C-diploma zwemmen, waarbij het C diploma het laatste diploma in deze reeks is. Hetzelfde geldt bij vaardigheid 1,2 en 3,waarbij vaardigheid 3 het laatste diploma in deze reeks is.
 3. De contributiebetaling dient bij vooruitbetaling te worden voldaan in 5 perioden. De betaling dient middels de ondertekende machtiging van dit aanmeldingsformulier betaalbaar te worden gesteld. Er wordt geïncasseerd op of rond de data zoals vermeld op de incassoagenda De contributieperioden zijn: Ie jan/feb, 2e mrt/apr, 3e mei/jun, 4e jul/aug/sep/okt en 5e nov/dec. De trainingen en lessen eventueel gegeven in de maanden juli en augustus horen bij de contributieperiode sep/okt. Leden die nog een acceptgirokaart ontvangen dienen de periode voor aanvang van deze periode te betalen tenzij een vervaldatum op de rekening is vermeld.
 4. Bij plaatsing op de wachtlijst wordt een vergoeding van euro 12,50 in rekening gebracht d.m.v. een af te geven incasso-opdracht.
 5. Indien uw kind overgaat naar een andere activiteit van Diplomazwemmen wordt de nieuwe contributie op de eerstvolgende incassodatum geïncasseerd. Wanneer uw kind overgaat naar een Sportafdeling dient u het groene aan meldingsformulier Sportafdeling volledig ingevuld in te leveren. De nieuwe contributie wordt berekend vanaf de laatste contributieperiode van Diplomazwemmen tot het einde van het lopende zwemseizoen van de sportafdelingen.
 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de nog eventuele verschuldigde contributie voor het aangegane zwemseizoen, boetes en andere aangegane verplichtingen te zijn voldaan.
 7. Bij overstap van de Z.P.C.H. afdeling Diplomazwemmen naar een Z.P.C.H.sportafdeling zal de nieuwe contributie ingaan op de datum dat de eerstvolgende contributieperiode van Diploma zwemmen verschuldigd zou zijn. Restitutie en/of verrekening van contributie Diploma zwemmen vindt niet plaats.