ZPCH heeft als doel een sociaal veilige verenigingscultuur te creëren en te behouden. Een sfeer en sportomgeving waarin iedereen zich welkom voelt en mee kan doen. Onderstaande is onderdeel van het huishoudelijke reglement van ZPCH

Normen en waarden/ basiswaarden

ZPCH heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn:

•          Plezier

•          Sportiviteit

•          Eerlijkheid

•          Betrokkenheid

•          Respect

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van ZPCH. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Gedrags- en omgangsregels

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van ZPCH de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Het bestuur onderzoekt, indien gewenst, in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de melding. Het bestuur is verantwoordelijk voor de incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incidentopvolgingen.

Gedrags- en omgangsregels

 1. Eenieder accepteert en respecteert de ander zoals hij is.
 2. Iedereen houdt rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Er wordt niemand lastiggevallen.
 4. Er wordt niet gescholden en er worden geen gemene grappen of opmerkingen gemaakt over anderen.
 5. Niemand wordt genegeerd en we betrekken iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van ZPCH
 6. Er wordt niet gepest, uitgelachen of geroddeld.
 7. Er wordt niet gevochten, geen geweld gebruikt, geen bedreigingen geuit en er worden geen wapens meegenomen.
 8. Iedereen houdt rekening met de ander en komt niet ongewenst te dichtbij, niemand wordt tegen zijn of haar wil aangeraakt.
 9. Niemand geeft een ander ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Er worden geen ongepaste vragen gesteld en geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk gemaakt.
 11. Eenieder behandelt zijn tegenstander met respect en gebruikt geen geweld of scheldwoorden tegen zijn tegenstander.
 12. Iedereen behandelt de arbitrage met respect en gebruikt geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

Aannamebeleid vrijwilligers

Het is van belang te weten wie de begeleiders en vrijwilligers van ZPCH zijn, met in het bijzonder diegene die werken met kwetsbare doelgroepen. Veel begeleiders en vrijwilligers van ZPCH zijn zelf actief lid van de vereniging en daarom bekend bij ons als bestuur. Maar het blijft belangrijk om onderstaande procedure te volgen wanneer iemand wil starten als vrijwilliger.

Dit geldt voor:

•          Trainers;

•          Assistent trainers en hulptrainers;

•          Alle commissieleden die in direct contact staan met leden

Kennismakingsgesprek

Het verantwoordelijke commissielid voert altijd een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers. Daarin vragen we naar de motivatie van de potentiële vrijwilliger om een functie uit te oefenen bij ZPCH. De nieuwe vrijwilliger kan worden gevraagd een referentie op te geven. Indien nodig, te besluiten door het commissielid dat het kennismakingsgesprek voert, zullen we contact opnemen met de referentie om het verhaal van de nieuwe vrijwilliger te controleren.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor iedere vrijwilliger die op vaste basis bij ZPCH met jeugd omgaat, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit is gratis via de vereniging. Daarnaast vragen we aan alle begeleiders de gedragsregels te ondertekenen. Een VOG is drie jaar geldig en zal na deze periode opnieuw worden aangevraagd. Indien de VOG niet overhandigd kan worden zal de vrijwilliger geen taken kunnen uitvoeren binnen de vereniging waarbij contact met jeugdigen is.

Ondertekening van gedragsregels

De gedragsregels worden vanaf vaststelling van voorliggend huishoudelijk reglement door iedere begeleider ondertekend. In bijlage 1 is de verklaring opgenomen die door iedere begeleider ondertekend dient te worden.

Benoeming middels besluit van de afdelingscommissie

Tijdens een commissievergadering van de betreffende afdeling zal de commissie formeel een besluit nemen over de benoeming van de begeleider of vrijwilliger.

Verklaring onderwerping Tuchtrecht

Aan alle vrijwilligers en betaalde krachten (die niet lid zijn van de KNZB) wordt gevraagd om een verklaring te tekenen met betrekking tot de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. De Verklaring Onderwerping Tuchtrecht wordt gekoppeld aan het ondertekenen van de gedragscode. Voor leden van de sportbond is een gedragscode zonder VOT artikel, voor niet- leden is er een exemplaar met het VOT artikel.

Vertrouwenscontactpersoon

Bij ZPCH is er minimaal één vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hij/Zij volgt de cursus die NOC*NSF in dit kader aanbiedt en ondersteunt het bestuur bij het maken van het beleid op dit gebied en het creëren van draagvlak. Het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon besteden actief aandacht aan dit onderwerp. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon worden opgenomen op de website om op die manier een duidelijk aanspreekpunt te hebben voor klachten rondom het ervaren van ongewenst gedrag. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

Alle leden die lid zijn van de bond vallen onder het tuchtrecht van de bond:

 1. Beschikbaar zijn voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
 2. Eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
 3. Advies uitbrengen aan bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding.

Protocol Incidenten

Melding incident Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele intimidatie en misbruik

Een melding kan te allen tijde bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon gedaan worden. De vertrouwenscontactpersoon kan een melding of incident in overleg met de melder bij het bestuur kenbaar maken. Het bestuurslid doorloopt in 5 stappen een incident of melding als denkproces. Waar heb ik als bestuurslid mee te maken, en wat is het kader waarin ik handel? De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde staat niet vast en kan in de praktijk anders verlopen. Waar het om gaat, is dat de op enig moment in het proces alle stappen zijn doorlopen, voordat men besluit om al dan niet een melding te doen bij de aanklagers.

 1. Kennisnemen van het incident
 2. Handelingskader
 3. Hoor- en wederhoor gesprek2
 4. Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag
 5. Afweging meldplicht en opvolging

Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het bestuurslid van een vereniging in eerste instantie doorloopt. Maak gebruik van de hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke seksuele intimidatie meldingen. Tijdens stap 4 gaan het bestuurslid van de vereniging en de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond gezamenlijk in overleg. Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening besproken.

Meer informatie

Het door het bestuur opgestelde en ondertekende document staat hier.